Alt du trenger å vite om feriepenger

Feriepenger er penger som arbeidstakere får utbetalt i stedet for vanlig lønn når de tar ferie. Disse pengene blir utbetalt av arbeidsgiver før ferien starter, gjerne på den siste vanlige lønningsdagen før ferien eller senest én uke før arbeidstaker tar ferie. Som regel utbetales feriepengene i juni, med mindre det foreligger en annen avtale.

Feriepengene kommer altså ikke i tillegg til vanlig lønn, men fungerer som en kompensasjon for den inntekten arbeidstaker ville fått hvis vedkommende hadde jobbet i ferieperioden.

Hvor mye får jeg i feriepenger?

Alle arbeidstakere i Norge har rett på feriepenger, uavhengig av om du er fast ansatt, deltidsansatt eller midlertidig ansatt. Hvor mye du mottar avhenger imidlertid av hvor mye du tjente i opptjeningsåret (året før ferien tas ut).

Feriepengene skal utgjøre minimum 10,2% av lønnen i opptjeningsåret, eller 12% hvis du har fem ukers ferie. Personer som er 60 år eller eldre, har rett til en ekstra ferieuke (senioruke) og ekstra feriepenger. De får 2,3% mer for den ekstra ferieuken, noe som tilsvarer 12,5% av inntekten fra opptjeningsåret.

Må jeg skatte av feriepengene?

Ja, feriepenger regnes som en skattepliktig inntekt og vil derfor bli skattlagt i året du mottar dem – enten det er i opptjeningsåret eller i ferieåret. Imidlertid er det en ordning som gjør at det trekkes litt mer skatt gjennom resten av året, slik at du kan motta feriepengene dine til sommerferien uten at det trekkes skatt fra beløpet (trekkfri utbetaling).

Hva skjer med feriepengene ved oppsigelse?

Hvis du slutter i jobben, vil du uansett ha rett til å få utbetalt de feriepengene du har opptjent. Dette gjelder uavhengig av om du sier opp selv, blir sagt opp av arbeidsgiver, pensjoneres, blir uføretrygd eller annet. Ifølge ferieloven skal feriepengene utbetales på den siste vanlige lønningsdagen før arbeidsforholdet opphører. Dette inkluderer både feriepenger for opptjeningsåret og for inneværende år.

Hva inngår i feriepengegrunnlaget?

Arbeidsgiver skal beregne feriepenger av arbeidsvederlaget som er utbetalt i opptjeningsåret. Følgende ytelser inngår i feriepengegrunnlaget:

  • Vanlig lønn
  • Bonuser/provisjoner
  • Overtidsgodtgjørelse
  • Skift- og akkordtillegg
  • Helt eller delvis fri kost (naturalytelse) 

Bokføring av feriepenger

Feriepenger skal føres gjennom året med en pluss-postering på konto 5092 og en minus-postering på konto 2940. Konto 2940 i regnskapet vil da vise hvor mye selskapet totalt sett skylder til den ansatte.

Når feriepengene utbetales, føres de i regnskapet med en pluss-postering på konto 2940 og en minus-postering på enten konto 2930 (Skyldig lønn), eller konto 1920 (Lønnskostnader) dersom feriepengene utbetales direkte.

Kom i kontakt med en regnskapsfører

Relaterte artikler